Onafhankelijk bemalingsadvies met garantie is onze expertise

apr 16, 2018 0 comments

Onze visie: bemalingsadviseur heeft veel invloed op de bemalings- en faalkosten voor opdrachtgever. Ons doel: problemen voorkomen, dit bereiken we door continu te investeren in ontwikkeling. Het doel bereiken we nog beter wanneer de opdrachtgever kiest voor controle op de bouwplaats middels toezicht en troubleshooting. We meten zelf op de bouwplaats, we zijn onafhankelijk, we zijn daardoor in staat oplossingsgericht te handelen. Onderstaand bemalingsadvies mijlpalen van de afgelopen 10 jaar:

 1. Bemalingsadvies gegarandeerd conform eisen bevoegd gezag:
  • Bij elke instantie, elke vergunningverlener heeft LootsGWT iedere opmerking direct verwerkt in de werkmethode. Dat betekent dat het bemalingsadvies steeds vaker in één keer voldoet bij een melding of vergunningsaanvraag. Tegenwoordig geven we een garantie, voor een vast bedrag is het bemalingsadvies gegarandeerd conform eisen bevoegd gezag;
 2. Veel minder vaak afwijkende praktijk: 
  • Debiet, het eerste waar de bemaler naar kijkt. Het was (en is bij sommige bemalingsadviezen) normaal om één getal te noemen, bijvoorbeeld 10 m³/uur. De realiteit is dat 9 van de 10 keer de praktijk anders is, vaak veel lager (tot meer dan een factor 10) en soms ook veel hoger. LootsGWT bemalingsadvies voorspelt het debiet veel beter in 2023 bleek na controle slechts 2,5% van de projecten buiten de berekende voorspelling te vallen. Hoe doet LootsGWT dit? Bandbreedte berekening (10 berekening met verschillende parameters) + eerdere ervaringen (praktijk) gebruiken. 
 3. De omgeving op de juiste locaties in de gaten houden:
  • De omgevingsbeïnvloeding is een van de eerste onderwerpen waar verbetering noodzakelijk was. Inmiddels rekent LootsGWT per object (pand, gewas, etc.) het effect van een bemaling uit. Op objectniveau wordt vervolgens monitoring geadviseerd, dat zorgt ervoor dat monitoring op de juiste plek wordt uitgevoerd EN dat monitoringskosten efficiënt zijn. Dit verlaagd faalkans-/kosten;
 4. Alle faalmechanismen toetsen conform Eurocode:
  • LootsGWT heeft Eurocode Geotechniek verwerkt, dat betekent dat we alle faalmechanismen (meer dan bevoegd gezag) toetsen. Kans op bijzondere problemen reduceert;
 5. Risico's beschreven voor opdrachtgever van hoog naar laag:
  • In elk bemalingsadvies krijgt de opdrachtgever een tabel met daarin de gevonden risico's van hoog naar laag gesorteerd. Naast de risico's staan de maatregelen op het risico te mitigeren. Hierdoor krijgt de opdrachtgever inzicht;
 6. Bemalingssysteem op maat per object of locatie:
  • In de meeste bemalingsadviezen van concollega's wordt geadviseerd het bemalingssysteem te laten ontwerpen door de bemaler. Bij LootsGWT wordt wel een bemalingssysteem ontworpen. Bij LootsGWT berekenen we het bemalingssysteem per object of bodemtype. Ofwel wijkt de bodem ergens lokaal af, of is het project lokaal dieper, dan geeft LootsGWT voor de afwijking een geoptimaliseerd bemalingssysteem. De kans op onvoldoende of veel te grote bemalingsinstallatie is hierdoor sterk verkleind. Dit verlaagd uitvoeringskosten en faalkosten; 
 7. Zeer goede prijs/kwaliteit:
  • Het uitvoeren van punten 1-6 kost tijd, als adviesbureau betekent dat kosten. Automatisatie speelt een belangrijke rol om de bemalingsadviezen betaalbaar te houden. LootsGWT werkt ook veel bemalingsadviezen uit voor kleine kelders en opdrachtgever, dat kan door de efficiënte aanpak. Een voordeel is bijvoorbeeld inmiddels meer dan 2000 projecten in de database waarbij LootsGWT eerdere ervaring kan hergebruiken, dat geeft tijdswinst. Elk projectnummer start met de postcode, dit is de eerste (eenvoudige) optimalisatie geweest in 2011. Hierdoor staat uw project meteen naast de andere oudere projecten in ons systeem, LootsGWT probeert te voorkomen dat lessen/fouten uit het verleden vergeten worden;
 8. Bemalingsadvies rapport in duidelijke taal:
  • Een tijd een zwak punt, doordat de nadruk lag op ontwikkeling punten 1-7. Inmiddels al enkele jaren een sterk punt, de meeste lezers (aannemers, constructeurs, architecten, vergunningverleners, omwonenden, opdrachtgevers, etc.) waarderen tegenwoordig het bemalingsadvies hoog;

Additionele of gerelateerde diensten
 • Bemalingsplan: uitwerking bemaling en monitoring in overleg met aannemer;
 • Beschouwing bemaling: goedkoopste product bij LootsGWT voor globale indicatie debiet, vergunning/melding en risico's, niet gegarandeerd geschikt voor vergunningsaanvragen/meldingen;
 • Pompproef/proefbemaling: dit wordt uitgevoerd wanneer de bandbreedte van de bodem doorlatendheid zorgen voor te grote risico's. LootsGWT ontwerpt, coördineert en analyseert de proeven;
 • Troubleshooting: het analyseren van afwijkingen tijdens uitvoering, vervolgens adviseren van oplossing(en);
 • Calculatie: het maken van een complete kostenraming van de bemaling en daarbij gerelateerde zaken;
 • Toezicht: tijdens uitvoering bij cruciale onderdelen op locatie toezichthouden en waar nodig (bij afwijkingen welke worden waargenomen) direct actie ondernemen;
 • Maatwerk: voor specifieke situaties welke regelmatig terugkomen een maatwerk. Bijvoorbeeld voor ondergrondse afvalcontainers of IBA (individuele behandeling van afvalwater) projecten.
Voorwaarden
 • Op alle, door Loots Grondwatertechniek BV uitgebrachte adviezen en berekeningen, is de DNR 2011 van toepassing. Loots Grondwatertechniek BV is verzekerd (beroepsaansprakelijkheid) bij HDI Global SE.
 • LootsGWT is onafhankelijk 
Enkele grotere projecten
bemalingsadvies, modelberekening, grondwatermodel, contourlijnen, kosten, specialist
internationaal bemalingsadvies (Qatar)

bemalingsadvies, modelberekening, grondwatermodel, contourlijnen, kosten, specialist
bemalingsadvies infrastructuur (kabeltracé Zuid-Holland)

het beste bemalingsadvies maakt effecten zichtbaar en geeft duidelijke oplossingen en keuzes
bemalingsadvies voor kelderbouw en riolering in stedelijk gebied

Popular Posts

[tool] Grondwaterstanden Nederland - online grondwatermeetnetten

Voordat geadviseerd wordt om een peilbuis te laten plaatsen, kijkt LootsGWT alt…

Hoeveel kost een bronbemaling?

1 Voorbereidingskosten bemalingsadvies en/of bemalingsplan, kosten vanaf € 350…

PFAS uit het grondwater halen (met zo min mogelijk actief kool verbruik) in Australië

onder andere brandblusmiddelen met PFAS hebben grote verontreinigingen veroorza…

[tool] Bronbemaling - bronbemaler in de buurt zoeken

Bent u op zoek naar een bronbemaler? We hebben voor u ruim 60 bronbemaling bedr…

[tool] Omgevingswet - Wanneer is de bemaling vergunningsplichtig?

Eerst moet bepaald worden welk waterschap/hoogheemraadschap bevoegd gezag is …

Disclaimer

Fouten, vergissingen, druk- en zetfouten binden ons niet. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van Loots Grondwatertechniek website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de voor Loots Grondwatertechniek gepubliceerde internetsite of overige publicaties Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke internetsites of bronnen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Loots Grondwatertechniek website. De gegevens op onze website en van onze publicatie kunnen ten alle tijden zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Loots Grondwatertechniek worden gewijzigd.