Geohydrologisch onderzoek

mei 9, 2018 0 comments
Een geohydrologisch onderzoek wordt veel uitgevoerd voor kelderbouw. Het Afwegingskader Grondwaterneutrale Kelders (gemeente Amsterdam) vereist bijvoorbeeld in veel situaties een geohydrologisch onderzoek. Vanaf het begin van LootsGWT (2011) vragen vergunningverleners een geohydrologisch onderzoek naast bemalingsadvies. Hier begint de ontwikkeling van een nieuw product, het geohydrologisch onderzoek. 

Doel geohydrologisch onderzoek en afwegingskader grondwaterneutrale kelders
Het doel is voorkomen dat een activiteit (in dit geval bouwen van object in de bodem, zoals een kelder) de grondwaterstand niet beïnvloedt. Om een grondwaterstand wijziging te voorkomen moet eerst de geohydrologische situatie in de bestaande situatie worden onderzocht (hier komt de term geohydrologisch onderzoek vandaan). Nadat bepaald is "hoeveel" water door de projectlocatie stroomt zal de nieuwe situatie (met object in de bodem) worden gemodelleerd. Vervolgens wordt berekend in welke mate mitigerende maatregelen noodzakelijk zijn zodat de grondwaterstand niet gaat veranderen ten gevolge van het project.

LootsGWT ontwikkeling geohydrologisch onderzoek
Sinds 2011 heeft LootsGWT veel onderzoek verricht, mitigerende maatregelen getest en zelfs bijgedragen aan de ontwikkeling van een aantal oplosrichtingen, enkele bijzonderheden:
 1. Geohydrologisch onderzoek gegarandeerd conform eisen bevoegd gezag:
  • Bij elke instantie, elke vergunningverlener heeft LootsGWT iedere opmerking direct verwerkt in de werkmethode. Dat betekent dat het geohydrologisch onderzoek steeds vaker in één keer voldoet bij een vergunningsaanvraag. Tegenwoordig geven we een garantie, voor een vast bedrag is het geohydrologisch onderzoek gegarandeerd conform eisen bevoegd gezag;
 2. Uitwerking verschillende mitigerende maatregelen: 
  • Elke mitigerende maatregel heeft zijn beperkingen en mogelijkheden. In de praktijk blijkt dat we niet alles kunnen voorzien, door alle conventionele mitigerende maatregelen uit te werken is uw project voorbereid voor verschillende scenario's; 
 3. Klimaatscenario KNMI beschouwd:
  • De gemeente Amsterdam en Waternet vereisten bij moeilijke (grote) projecten om het effect van (worst-case) klimaatscenario Wh2050 te verwerken in het geohydrologisch onderzoek. LootsGWT heeft deze analyse uitgevoerd en past het toe op alle projecten van groot naar klein. Hierdoor blijven uw mitigerende maatregelen ook werken bij het (worst-case) KNMI Wh2050 klimaatscenario;
 4. Modelberekening noodzakelijk:
  • Bij de meest toegepaste mitigerende maatregelen is sprake van convergerende en divigerende grondwaterstroming. Het is gebleken in de praktijk dat analytische formules de effecten onderschatten, hierdoor worden te weinig mitigerende maatregelen berekend. LootsGWT berekend de maatregelen met een 3D grondwatermodel, daarbij past LootsGWT de nauwkeurigheid van het grondwatermodel aan, want het gaat om millimeters verschil (zonder aanpassing is de modelnauwkeurigheid te groot);
 5. Risico's beschreven voor opdrachtgever van hoog naar laag:
  • In elk geohydrologisch onderzoek krijgt de opdrachtgever een tabel met daarin de gevonden risico's van hoog naar laag gesorteerd. Naast de risico's staan de maatregelen op het risico te mitigeren. Hierdoor krijgt de opdrachtgever inzicht;
 6. Analyse Hemelwaterverordening met oplosrichting standaard inbegrepen:
  • Wanneer maatregelen in het kader van de hemelwaterverordening noodzakelijk zijn, dan berekent LootsGWT de omvang en geeft meerdere oplosrichtingen; 
 7. Zeer goede prijs/kwaliteit:
  • Het uitvoeren van punten 1-6 kost tijd, als adviesbureau betekent dat kosten. Automatisatie speelt een belangrijke rol om de geohydrologische onderzoeken betaalbaar te houden. LootsGWT werkt ook veel geohydrologisch onderzoeken uit voor kleine kelders en opdrachtgever, dat kan door de efficiënte aanpak. Een voordeel is bijvoorbeeld inmiddels meer dan 2000 projecten in de database waarbij LootsGWT eerdere ervaring kan hergebruiken, dat geeft tijdswinst. Elk projectnummer start met de postcode, dit is de eerste (eenvoudige) optimalisatie geweest in 2011. Hierdoor staat uw project meteen naast de andere oudere projecten in ons systeem, LootsGWT probeert te voorkomen dat lessen/fouten uit het verleden vergeten worden;
 8. Geohydrologisch onderzoek rapport in duidelijke taal:
  • Een tijd een zwak punt, doordat de nadruk lag op ontwikkeling punten 1-7. Inmiddels al enkele jaren een sterk punt, de meeste lezers (aannemers, constructeurs, architecten, vergunningverleners, omwonenden, opdrachtgevers, etc.) waarderen tegenwoordig het geohydrologisch onderzoek hoog;


Voorwaarden
 • Op alle, door Loots Grondwatertechniek BV uitgebrachte adviezen en berekeningen, is de DNR 2011 van toepassing. Loots Grondwatertechniek BV is verzekerd (beroepsaansprakelijkheid) bij HDI Global SE.
 • LootsGWT is onafhankelijk 

Enkele projecten:

Popular Posts

[tool] Grondwaterstanden Nederland - online grondwatermeetnetten

Voordat geadviseerd wordt om een peilbuis te laten plaatsen, kijkt LootsGWT alt…

Hoeveel kost een bronbemaling?

1 Voorbereidingskosten bemalingsadvies en/of bemalingsplan, kosten vanaf € 350…

PFAS uit het grondwater halen (met zo min mogelijk actief kool verbruik) in Australië

onder andere brandblusmiddelen met PFAS hebben grote verontreinigingen veroorza…

[tool] Bronbemaling - bronbemaler in de buurt zoeken

Bent u op zoek naar een bronbemaler? We hebben voor u ruim 60 bronbemaling bedr…

[tool] Omgevingswet - Wanneer is de bemaling vergunningsplichtig?

Eerst moet bepaald worden welk waterschap/hoogheemraadschap bevoegd gezag is …

Disclaimer

Fouten, vergissingen, druk- en zetfouten binden ons niet. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van Loots Grondwatertechniek website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de voor Loots Grondwatertechniek gepubliceerde internetsite of overige publicaties Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke internetsites of bronnen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Loots Grondwatertechniek website. De gegevens op onze website en van onze publicatie kunnen ten alle tijden zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Loots Grondwatertechniek worden gewijzigd.