Toezichthouden

mei 29, 2013 0 comments
Bij uitvoering de bemaling toezichthouden door LootsGWT, dat bestaat uit vaak:
  • Beoordeling en vergelijken aanbiedingen/plannen bemaling aannemers;
  • Controle uitvoering op locatie: controle of voldaan  wordt tijdens uitvoering aan eisen vooraf gesteld. Adviseren bij afwijkende waarnemingen tijdens uitvoering;
  • Troubleshooting, onderzoek oplossing waarom bouwput of bemaling niet voldoet (bijvoorbeeld natte of onstabiele bouwput)
We werken altijd met één uitgangspunt, slim grondwaterstand verlagen in plaats van brute kracht (met hogere schadekans) een overvloed van bemalingsmaterieel neerzetten. Daarbij sturen we aan op een open transparante samenwerking, zodat we resultaat boeken buiten.

Bij uitvoering van bemalingen dient gewerkt te worden conform:
  • BRL SIKB 2100 Mechanisch Boren, kort samengevat: bij diepere mechanische boringen moet de deklaag hersteld worden. Dus een kleilaag moet worden aangevuld met klei in het boorgat en een zandlaag met grind of zand. Deze werkwijze voorkomt dat (grond)waterkwaliteit verslechterd, bijvoorbeeld dat het oppervlaktewater niet zout wordt of verkleurd door het lekkende water uit het onderliggende watervoerende pakket.  
Tevens dient u rekening te houden met:
  • VCA* voor uitvoeren bronbemalingen en grondboringen
  • Waterschapsverordening regels grondwater onttrekken en lozen in oppervlaktewater
  • Omgevingsplan regels lozen in het riool

Popular Posts

[tool] Grondwaterstanden Nederland - online grondwatermeetnetten

Voordat geadviseerd wordt om een peilbuis te laten plaatsen, kijkt LootsGWT alt…

Hoeveel kost een bronbemaling?

1 Voorbereidingskosten bemalingsadvies en/of bemalingsplan, kosten vanaf € 350…

PFAS uit het grondwater halen (met zo min mogelijk actief kool verbruik) in Australië

onder andere brandblusmiddelen met PFAS hebben grote verontreinigingen veroorza…

[tool] Bronbemaling - bronbemaler in de buurt zoeken

Bent u op zoek naar een bronbemaler? We hebben voor u ruim 60 bronbemaling bedr…

[tool] Omgevingswet - Wanneer is de bemaling vergunningsplichtig?

Eerst moet bepaald worden welk waterschap/hoogheemraadschap bevoegd gezag is …

Disclaimer

Fouten, vergissingen, druk- en zetfouten binden ons niet. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van Loots Grondwatertechniek website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de voor Loots Grondwatertechniek gepubliceerde internetsite of overige publicaties Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke internetsites of bronnen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Loots Grondwatertechniek website. De gegevens op onze website en van onze publicatie kunnen ten alle tijden zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Loots Grondwatertechniek worden gewijzigd.