Design bemaling bouwput, infra en sanering

jun 3, 2013 0 comments
Ontwerpen, modelleren en presenteren van de bemaling en benodigde maatregelen
Bemalingen zijn een vast onderdeel voor ondergronds bouwen in een aantal regio's. Er zijn vele oplossingen welke bouw, renovatie en/of onderhoud mogelijk maken bij een hoge grondwaterstand. Een goedkope oplossing is bijvoorbeeld een open bemaling, waarbij men gaat ontgraven en met behulp van een klokpomp het overtollige grondwater afvoert. Een open bemaling is echter niet altijd praktisch en haalbaar voor de bouwer en kan eerder resulteren in bezwijken van een talud met kans op schade voor de omgeving. Met onze ervaring maken we het graag inzichtelijk welke oplossing de beste is voor uw doelstelling.

Loots Grondwatertechniek geeft advies voor het ontwerp van de bemalingen, we onderzoeken voor u welke oplossing het beste is. Dit kan bestaan uit een bemalingsadvies, bemalingsplan, of een briefadvies. Een onderzoek naar effecten van ondergronds object op grondwaterstroming kan door middel van een barriereberekening. Indien de opdrachtgever dat wenst worden de meldingen en vergunningen voor bemaling aangevraagd zodat u zo snel mogelijk kunt bouwen. Tijdens uitvoering kan Loots Grondwatertechniek u bijstaan door middel van monitoring, toezichthouden en troubleshooting.

De top 3 argumenten klanten voor het kiezen voor Loots Grondwatertechniek bemaling design:
  1. 1 Opdrachtgever verantwoordelijk voor ontwerpfase, indien u ondergronds gaat bouwen is het belangrijk te realiseren wie verantwoordelijk is voor het aandragen van gegevens waarop men de bouw(plannen) op baseert. Zelfs als een vergelijkbare klus op 20m afstand in het verleden zonder problemen is verlopen is het verstandig om op papier te hebben wat wordt verwacht met betrekking tot de bemaling. Mocht bijvoorbeeld de uitvoering stagneren door bijvoorbeeld grondwateroverlast of schade aan de omgeving dan kan worden onderzocht of de aannemer en bemaler wel alle voorgeschreven maatregelen hebben toegepast (de schuld ligt dan niet direct bij opdrachtgever!).
  2. 2 CAR-verzekering, de klant kan het bouwproject niet verzekeren, de verzekeringskosten zijn hoog of alle schade met betrekking tot grondwater of bemaling wordt uitgesloten. Met een onderbouwing van Loots Grondwatertechniek op papier kunt verzekeringskosten besparen en risico's beheersen.
  3. 3 Kosten besparen, een aantal klanten kiezen voor Loots Grondwatertechniek vanwege de adviezen welke in het belang zijn van de opdrachtgever welke meestal zo min mogelijk wil uitgeven aan tijdelijke maatregelen zoals bouwput. Onze werkwijze is niet altijd traditioneel, er wordt altijd gekeken naar kansen voor de bouwput. Ook alternatieve oplossingen naast bemaling worden beschouwd zoals: folie(polder), afzinken, injecteren, verticale elementen optimalisatie, etc. 

Popular Posts

[tool] Grondwaterstanden Nederland - online grondwatermeetnetten

Voordat geadviseerd wordt om een peilbuis te laten plaatsen, kijkt LootsGWT alt…

Hoeveel kost een bronbemaling?

Voorbereidingskosten bemalingsadvies en/of bemalingsplan, kosten vanaf € 350,-…

Wat is een spanningsbemaling?

Beschouw de ontgraving als een vrachtschip vol zand; de bodem van het schip ver…

[tool] Bronbemaling - bronbemaler in de buurt zoeken

Bent u op zoek naar een bronbemaler? We hebben voor u ruim 60 bronbemaling bedr…

[tool] Omgevingswet - Wanneer is de bemaling vergunningsplichtig?

Eerst moet bepaald worden welk waterschap/hoogheemraadschap bevoegd gezag is …

Disclaimer

Fouten, vergissingen, druk- en zetfouten binden ons niet. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van Loots Grondwatertechniek website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de voor Loots Grondwatertechniek gepubliceerde internetsite of overige publicaties Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke internetsites of bronnen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Loots Grondwatertechniek website. De gegevens op onze website en van onze publicatie kunnen ten alle tijden zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Loots Grondwatertechniek worden gewijzigd.