Loots Grondwatertechniek

Tender Vechtdal verbinding


BAM Infra heeft de opdracht voorlopig gegund gekregen. Loots Grondwatertechniek heeft BAM Infra voorzien van bemalingsadvies voor de kunstwerken.
Lees meer »

Tender bodemsanering EMK-terrein Krimpen a/d IJssel

Dura Vermeer heeft de tender gewonnen. Loots Grondwatertechniek heeft Dura Vermeer Infra Milieu geadviseerd ten aanzien van geohydrologie (zo efficiënt mogelijk bemalen) bij tender bodemsanering EMK.
Lees meer »

AM tender Nieuwstraat Arnhem

AM heeft tender gewonnen Nieuwstraat Arnhem, Loots heeft geohydrologisch advies verzorgd voor deze tender.
Lees meer »

Schoutenwerf Muiden

Van Rossum Amsterdam heeft Loots ingeschakeld als geohydrologisch adviseur voor dit project.
Lees meer »

Groenmarkt Amsterdam

Het opstellen van een vergunningsonderbouwend bemalingsadvies met uitvoeringstechnische optimalisaties voor ontwikkeling Groenmarkt. Inclusief verzorgen vergunningen. Het betreft een tweelaags kelder en een enkele laag kelder.
Lees meer »

Lagoon 1&2 Qatar

A 2D groundwater model calculation for Hydroserv. Project Qatar. For a broad permeability range we estimated if a sump would be sufficient.
Lees meer »

Phersephonestraat Tilburg


Voor een project in Tilburg is door derden een bemalingsadvies opgesteld. Loots heeft een MER aanmeldnotitie opgesteld en voor de partijen (bemaler, waterschap en opdrachtgever) gezocht naar mogelijkheden om de kelder in den droge te kunnen realiseren met een bemaling.Voor de opdrachtgever heeft Loots aanvullend een memo geschreven met optimalisatie uitvoeringswijze bemaling, dit zodat een watervergunning geschreven kon worden.
Lees meer »

geohydrologisch advies 3N4

In 2016 was Loots Grondwatertechniek gevraagd door Crux Engineering om te onderzoeken welk type bemaling noodzakelijk was, de resultaten waren aangeleverd in een memo voor de aanbesteding. Bouwcombinatie UBA De Nijs v.o.f. mocht het werk uitvoeren en Loots Grondwatertechniek heeft daarvoor in 2018 het bemalingsadvies en drainageplan opgesteld. Bijzonder was de aanwezigheid van het Busplatform tegen de bouw aan, hiervoor zijn diverse omgevingsbeïnvloeding berekeningen (maaivelddaling en schadeverwachting) uitgevoerd.
Lees meer »

spanningsbemaling Valeriusplein Amsterdam

Eind 2015 kreeg Loots Grondwatertechniek de vraag van Crux Engineering of de tweelaags parkeergarage uitgevoerd kon worden met een spanningsbemaling. Dit was een alternatief welke door De Nijs was aangedragen bij de opdrachtgever. Op dat moment was het niet zeker of dit mogelijk was op deze locatie met veel oude waardevolle bebouwing rondom, daarom is gekozen om een uitgebreide pompproef uit te voeren ter bepaling van de eigenschappen van diverse bodemlagen. De uitkomst van de pompproef was positief. De pompproef gaf een duidelijk antwoord en in de praktijk blijkt dat de verhanglijn en debiet goed overeenkomt met de voorspelling.
In 2016-2017 is (meer dan) een jaar elk uur gemeten in de omgeving rondom de bouwput zonder dat de bemaling was gestart, dit gaf veel informatie over de wijze waarop de grondwaterstand van 'nature' beweegt.
In 2017-2018 zijn de bemalingswerkzaamheden opgestart en onlangs kon de spanningsbemaling worden uitgeschakeld en zal er (met nog wel een freatische bemaling) verder gebouwd worden. De uitvoeringsfase werkt Loots in opdracht van hoofdaannemer De Nijs. De (spannings)bemaling is uitgevoerd door Mos Grondwatertechniek. De constructeur is Duyts bouwconstructies.

Door Loots uitgevoerd:

 • - bemalingsadvies;
 • - overleg met omgeving en bevoegd gezag;
 • - ontwerp monitoring;
 • - begeleiding monitoring aannemer;
 • - ontwerp pompproef;
 • - verzorgen meldingen en vergunningen pompproef;
 • - controle pompproef in het veld;
 • - analyse pompproef;
 • - controle bemaler in het veld (werkwijze);
 • - controle bemalingsplan aannemer;
 • - aanleveren input voor zettingsberekening Crux;
 • - geohydrologisch onderzoek (barrièreberekening);
 • - verzorgen meldingen en vergunningen.
Lees meer »

bemalingsadvies riool Delft Poptahof

In opdracht van Maas & Nienhuis heeft Loots een bemalingsadvies opgesteld ten behoeve van de aanleg van een riool in Delft.
Lees meer »

bemalingsadvies Anna Paulowna Molenvaart

In opdracht van Kwinfra is een bemalingsadvies opgesteld voor aanleg van HWA en DWA riolering in Anna Paulowna.
Lees meer »

bemalingsadvies Hogehilweg

In opdracht van Bureau Bodem heeft Loots Grondwatertechniek de mogelijkheden onderzocht om een 2-laags parkeergarage (14000 m²) te bouwen met een bemaling in Amsterdam-Zuidoost. In juli zal een pompproef worden uitgevoerd ter bepaling van de eigenschappen van het gestuwde afzettingen (complex). product: bemalingsadvies
Lees meer »

bemalingsadvies Landside Infrastructure Schiphol

Het project Landside Infrastructure wordt uitgevoerd door de BAM, de bemaling wordt verzorgt door Mos Grondwatertechniek. Loots Grondwatertechniek heeft het vergunningsonderbouwend bemalingsadvies verzorgt en het monitoringsplan.
Lees meer »

Bemalingsadvies Apotheek AVL NKI Amsterdam

Het Antoni van Leeuwenhoek bouwt een AvL Apotheek. Aannemer: De Vries en Verburg Bouw B.V., Bemaler: Mos Grondwatertechniek BV.

Loots Grondwatertechniek heeft het bemalingsadvies uitgevoerd en de stukken geleverd ten behoeve van de verzekering (risico's omgeving).
Lees meer »

Bemalingsadvies Waalwijk riolering Grotestraat en omgeving

In opdracht van AGEL adviseurs heeft Loots Grondwatertechniek een bemalingsadvies opgesteld voor de aanleg van riolering in Waalwijk.
Lees meer »

bemalingsadviezen Wieringermeer Windmolenfundaties

In opdracht van Nuon bouwt BAM windmolen(fundaties). Loots Grondwatertechniek verzorgt voor alle locaties bemalingsadvies. De bodem in de Wieringermeer is sterk variabel, daarom is gekozen per locatie een geoptimaliseerde bemaling te ontwerpen, hierdoor wordt zal alleen bemaling wordt toegepast indien noodzakelijk. Dit past bij het duurzame karakter van het project (windenergie) en voorkeuren van de bemaler (duurzaam werken) Mos Grondwatertechniek BV.
Lees meer »

Doorlatendheidsmetingen met Aardvark ten behoeve van ontwerp infiltratie van water in de bodem

Infiltreren is duurzaam en kan zelfs overbelasting van riolering en wateroverlast reduceren. Loots Grondwatertechniek heeft een aantal infiltratieadviezen opgesteld, daarbij is gebruik gemaakt van doorlatendheidsmetingen (constant head) met behulp van Aardvark. Het veldwerk was uitgevoerd door Kwinfra.

Waarom een doorlatendheidsmeting uitvoeren?
Het is mogelijk te ontwerpen zonder doorlatendheidsmetingen. Wat de geohydroloog dan zal doen is voorzichtig het opnamevermogen van de bodem inschatten. Hierdoor zal de infiltratievoorziening groter (dan theoretisch) noodzakelijk worden uitgevoerd.

Wat is k-waarde of k-waarde meting?
De k-waarde is de doorlatendheid van de bodem, een hoger getal betekent een betere doorlatendheid. Een bron zal bij een hogere k-waarde meer water geven, of een infiltratievoorziening zal sneller infiltreren bij een hogere k-waarde.

Aardvark?
Bij sommige projecten is er sprake geweest van foutief uitgevoerde doorlatendheidsmetingen waardoor het veldwerk nagenoeg geen toegevoegde waarde had. Bij Loots is er een positieve ervaring met doorlatendheidsmetingen met beulp van Aardvarc.

Zijn er ook nadelen bij infiltreren?
Water in de bodem infiltreren is niet zonder nadelen. Zo zal de grondwaterstand rondom infiltratievelden stijgen. Met name het realiseren van infiltratievoorzieningen tussen bestaande bebouwing moet goed worden onderzocht. Tenslotte is het niet de bedoeling dat infiltreren zorgt voor wateroverlast.


Lees meer »

Bemalingsadvies Nieuwbouw Appartementen Alphen a/d Rijn

In opdracht van de Van Der Veldt Groep (bronbemaling) en Aannemingsbedrijf G. Bruijnes BV heeft Loots Grondwatertechniek een bemalingsadvies opgesteld, MER-aanmeldnotitie en de vergunningsaanvraag verzorgd. Een vergunning was noodzakelijk omdat het werk gelegen is in een regionale waterkering van Hoogheemraadschap van Rijnland.
Lees meer »

Geohydrologisch onderzoek Runstraat 33 Amsterdam

In opdracht van particulieren heeft Loots Grondwatertechniek een geohydrologisch onderzoek uitgevoerd voor het funderingsherstel en aanleg kelder. De invloed is bepaald met behulp van een barrièreberekening.
Lees meer »

[project] Dubai - Al Sufouh

For a construction project a groundwater lowering of 7  m up to 12 m is required. Loots Groundwater International calculated dewatering flowrates and environmental impact with the use of an 2D model. Client: Hydroserv
Lees meer »