Loots Grondwatertechniek

[project] Largest rolling machine at dewatering job - Germany


The largest rolling machine on earth is in Germany, a masterpiece of engineering. Erik Loots joined a dewatering expert  meeting with: dr. Martin Preene, I. Arnold, T. Staub, R. Seidel, S. Ebneth. Client Mckinsey & Company.
Lees meer »

Trillingen (aardbeving) en grondwater

Steeds meer lezen we in de media over de negatieve invloed van "gaswinnning geïncudeerde aardbevingen". De grondwaterstand zou stijgen door de aardbeving. Dit is uiterst interessant, we hebben zelf namelijk ook wel eens te maken met trillingen in combinatie met grondwater. In sommige gevallen kan het zelfs voor problemen zorgen (als het niet tijdig wordt opgemerkt).

Onze ervaring? Trillingen en grondwater:
  1. Grondwaterstand stijgt direct tijdens trillingen;
  2. Grondwaterstand zakt direct na de trillingen;
  3. Bronfilters kunnen verzanden (minder opbrengst);
  4. Peilbuizen kunnen verstoppen (foutieve meetwaarde).
Wij houden ons bezig met name met bouwputten in Nederland en het buitenland. Wij zijn onafhankelijke grondwaterexperts. Het is niet voorgekomen dat er een serieuze aardbeving was bij een van onze bouwputten. Wel hebben we gezien met behulp van bouwputmonitoring wat het grondwaterstand effect was van trillingen in de bodem.

Voorbeeld: stijging grondwaterstand door trilling of beïnvloeding metingen?
Op een project werd vereist door de gemeente om de peilbuizen (vlakbij bouwput) te plaatsen voordat de damwanden werden geplaatst. Dit is niet onze voorkeur omdat de peilbuizen dit meestal niet overleven. Toch zijn de peilbuizen vooraf geplaatst. Peilbuis 1 (nabij trillingsbron) begon steeds meer te stijgen op het moment dat de trillingen dichterbij en heviger werden. Peilbuis 2 (10 m verder) steeg ook (wel minder). Vervolgens kreeg het online monitoringssysteem een storing (door trillingen), tijdens de storingen zijn handmetingen uitgevoerd deze gaven ook een duidelijk hogere grondwaterstand bij peilbuis 1 (nabij trillingen). Het monitoringssysteem is vervangen na de trillingen, echter het verschil bij peilbuis 1 en 2 bleef (grondwaterstand). Dit was erg onlogisch voor deze locatie (een grondwaterstand verschil van tientallen centimeters). We hebben vervolgens peilbuis 1 schoongemaakt (filtratie schoongemaakt) en daarna was de meetwaarde bij peilbuis 1 en peilbuis 2 weer gelijk.

Het bleek dat de stijging grotendeels veroorzaakt werd doordat het filter van de peilbuis was verzand. De grondwaterstijging in de grafiek was dus niet alleen te verklaren door trillingen, maar ook doordat een traditionele grondwaterstand meting simpelweg niet goed functioneerde bij trillingen. Een onderzoek verrichten naar de werkelijke effecten van trillingen moet dan ook zeer zorgvuldig worden uitgevoerd.
Lees meer »

Geohydrologisch onderzoek: barrièreberekening Jan Luijkenstraat Amsterdam

In opdracht van Van Gennep Investments is een barrièreberekening uitgevoerd. Het betrof een renovatieproject (met direct zicht op Rijksmuseum) waarbij een kelder is ontworpen. Er is sprake van een kelderbak in het ontwerp waardoor de constructie dieper in de bodem komt vergeleken met de oude situatie. Door een verdiepte kelderbak, ofwel barrière (blokkade grondwater), zal barrièrewerking toenemen zonder aanvullende maatregelen.

Loots Grondwatertechniek heeft de noodzakelijke maatregelen berekend om te voorkomen dat de opdrachtgever en de omgeving grondwateroverlast krijgen door de aanwezigheid van de kelder. De constructeur op dit project is De Beaufort Bouwadvies
Lees meer »

Rioolvervanging bemalingsadvies Obdam

Na een eerder bemalingsadvies in Obdam (Dr. Lohanstraat) is in 2016 ten behoeve van groot riool onderhoud Poststraat een bemalingsadvies opgesteld in opdracht van Beemsterboer BBS bronbemaling BV.  Voor dit werk moest 400 m1 tijdelijke sleuf worden gegraven, in deze sleuf kon een IT-, HWA- en DWA-riool worden aangelegd. Gebruik is gemaakt van sonderingen van Beemsterboer voor de schematisatie van de bodem.
Lees meer »

[project] Ruimte voor de Lek - Rijkswaterstaat

Loots Grondwatertechniek ondersteunt Rijkswaterstaat bij het beoordelen van de geohydrologische effectrapportages en beantwoorden technische vragen van betrokken partijen en omgeving.
Lees meer »

[project] Randstad380kV Zuidring

Ondersteunen van BAM Infraconsult bij het zuidring R380 project. In het voortraject (vergunningsonderbouwend bemalingsadvies) had Loots Grondwatertechniek voor BAM Nelis de Ruiter Grondwatertechniek (overgenomen door Mos Grondwatertechniek) berekeningen uitgevoerd.
Lees meer »

[project] Eemshaven Gemini

Loots Grondwatertechniek heeft in opdracht van SPIE een plan voor de drainage opgesteld. Lees meer over dit project hier: http://eemshavennieuws.nl/Eemshaven/gemini-in-beeld/
Lees meer »

Bemalingsadvies Hoorn - Oostergouw

In opdracht van Ooms Construction BV is een bemalingsadvies opgesteld voor het project Oostergouw, het betrof circa 1600 m sleuven en enkele bouwputten voor gestuurde boringen. Ook heeft Loots Grondwatertechniek de bemalingsplannen van de bemaler (Theo van Velzen) beoordeeld voor de opdrachtgever.
Lees meer »

[project] Dijklichaam Hoekse Waard

Ondersteunen van Crux Engineering en Ooms Construction ten aanzien van grondwaterstroming en geohydrologie door een berm (dijkversterking). De mogelijkheden beschouwen door het toepassen van alternatieve materialen dan een traditionele zandkern.
Lees meer »

[project] Atrium - Amsterdam


Loots Grondwatertechniek heeft het geohydrologisch onderzoek (barrièrewerking) uitgevoerd voor parkeergarage Atrium - Zuid-As Amsterdam. Deze werkzaamheden waren in opdracht van Crux Engineering.
Lees meer »

bemalingsadvies Afzinkkelder Amsterdam RAI


In opdracht van BAM heeft Loots een bemalingsadvies opgesteld en monitoring geadviseerd voor het realiseren van een afzinkkelder tegen de bestaande RAI. De Afzinkkelder was gemaakt door MBS (Multibouwsystemen).
Lees meer »

[project] Qatar Goldline


Loots Groundwater International supported HydroServ. Loots Groundwater International  did hydrogeologic services and dewatering expertise services. Qatar is an interesting dewatering location, which has different challenges and volumes compared to most dewatering jobs in Europe.

Lees meer »

Recente projecten