Loots Grondwatertechniek

[project] opbarstberekening sloot watercompensatie Haarlemmermeer

De Haarlemmermeer is een van de diepe polders in Nederland, wanneer een watercompensatie uitgevoerd moet worden (ofwel een verbreding van de sloot) dan kan door het verwijderen van grondmassa de bodem van de polder opbarsten. Bij het realiseren van een watercompensatie wordt aanbevolen te toetsen of de bodem niet kan opbarsten. Loots Grondwatertechniek heeft voor diverse locaties opbarstberekeningen conform eisen van het Hoogheemraadschap uitgevoerd. Daarbij is beoordeeld of kwel acceptabel blijft, het verticaal evenwicht behouden blijft en tot slot welke maximale breedte van de sloot tot de mogelijkheden behoord.

Lees meer »

[project] ontwerp waterhuishouding Van der Kaaijstraat en omgeving Alkmaar

In opdracht van Kwinfra heeft Loots Grondwatertechniek een ontwerp voor de waterhuishouding gemaakt voor de Van der Kaaijstraat en omgeving in Alkmaar.

De gemeente Alkmaar heeft een beleidsplan stedelijk water. Het waterhuishouding ontwerp toetst 3 oplossingsrichtingen op basis van de speerpunten van de gemeente. Door het inzichtelijk maken van de voor- en nadelen van verschillende oplossingsrichtingen werd de waterhuishouding inzichtelijk voor de opdrachtgever, de gemeente en omgeving. Uiteindelijk heeft de opdrachtgever en de gemeente de beste oplossing kunnen kiezen.

Speerpunten beleidsplan stedelijk water:
1. Het beperken van risico’s ten aanzien van wateroverlast ten gevolge van grondwater;
2. Rekening houden met de toekomst wanneer door klimaatverandering grotere
systeembelastingen in de vorm van hevige buien kunnen optreden;
3. Het verbeteren van waterkwaliteit en zorgen voor voldoende zoet water;
4. Wateroverlast voorkomen door slimme keuzes in de inrichting van de openbare ruimte.
5. Als ontwateringscriterium van het openbare terrein wordt minimaal 0,70 m beneden het
wegniveau aangehouden.

Aanvullend heeft Loots Grondwatertechniek een opdracht ontvangen voor een bemalingsadvies met zettingsprognose.
Lees meer »

[project] Uitbreiding World Trade Center (WTC) Amsterdam

Voor de uitbreiding van de ondergrondse parkeergarage heeft Loots Grondwatertechniek een bemalingsadvies en barrièreberekening opgesteld. Het betreft een bijzondere situatie waarbij een kelder gebouwd wordt tegen een bestaande poldergarage.

Geotechnisch adviseur: Crux Engineering
Constructeur: Van Rossum Amsterdam
Lees meer »

[project] construction dewatering design Crown Sydney Hotel Resort

Loots Groundwater International is the dewatering engineer for the Crown Sydney Hotel Resort. Client: Synergy. The Crown Sydney Hotel Resort will be the tallest building in Sydney, the underground structure is over 10 meters below sea-level. The underground structure will be built with the use of construction dewatering and a perimeter retaining wall.
Lees meer »

[project] bemalingsadvies Bogerdlaan Limmen

In opdracht van Kwinfra stellen we een bemalingsadvies op voor het vervangen van een riool in Limmen.
Lees meer »

[project] bemalingsadvies kelder Broek in Waterland

In opdracht van de eigenaar van de nieuwbouw is een bemalingsadvies opgesteld. Het betreft een woning met een kelder. De woning wordt gebouwd in een polder en er is onderzocht of de deklaag van de polder niet zal opbarsten. Ook is beoordeeld of het bouwwerk vergunningsplichtig is ten aanzien van de Waterwet.
Lees meer »

[project] ontwerp hemel- en grondwater Melco terrein te Heiloo

Bij het ontwikkelen van een nieuw plan is het noodzakelijk om van het Hoogheemraadschap of Waterschap en gemeente een goedkeuring te krijgen over de wijze van afvoeren van hemelwater. Zo is het steeds vaker niet toegestaan al het regenwater direct van het dak en straten direct in de sloot van het Hoogheemraadschap (of Waterschap) te lozen. Dit mag niet meer omdat de extreme buien voor een te grote stijging van slootpeil zorgen, hierdoor ontstaat overlast en de grote pompcapaciteit is niet milieubewust.

Voor het plan in Heiloo heeft Loots Grondwatertechniek in overleg met ingenieursbureau, ontwikkelaar, gemeente en het hoogheemraadschap uitgewerkt hoe het hemelwater afgevoerd moest worden. Daarbij was bijzonder:

  • afvoercapaciteit van de sloot was kleiner dan gedacht (tijdens watertoets);
  • aanvullende maatregelen zijn getroffen om wateroverlast bij bestaande percelen te voorkomen.
Lees meer »

[project] AXA - Bahrain Bay

Construction dewatering engineering for a project in Bahrain, project perimeter 270 m and groundwater lowering > 9 m. Dewatering engineering with a worst-case and best-case scenario approach. Client: Hydroserv.


Lees meer »

ervaring met BRL 12000 [update]

Sinds begin 2009 is het SIKB bezig om een certificering te creëren (BRL 12000) met als doel kwaliteitsverbetering van bronbemaling, hierbij zijn alle partijen betrokken (bevoegd gezag, adviseurs, bemalingsaannemers en Gasunie). Eind 2013 hebben we een verslag gemaakt van antwoorden welke het SIKB gaf op onze vragen tijdens een presentatie, daarnaast onze visie ten aanzien van de BRL 12000. Er is onlangs een update geweest van de BRL, we hebben ook wat ervaring met de BRL erbij, dus bij deze een nieuw artikel.

Ervaring als onafhankelijk adviseur met de BRL 12000 bemalingen in afgelopen jaren
Loots Grondwatertechniek voert per jaar een aantal troubleshooting klussen uit. Deze klussen betreffen vaak grondwaterproblematiek ten gevolge van de bemaling.
We hebben een analyse uitgevoerd bij deze troubleshooting projecten door foutieve bemaling, daaruit blijkt dat het merendeel van de bemalers op de probleemprojecten BRL 12000 gecertificeerd was op dat moment. Ook is duidelijk dat geen een van de "BRL 12000 - bemalers" de BRL strikt uitvoert (geldt ook bij projecten met positief resultaat).
Opgemerkt wordt dat Loots Grondwatertechniek niet alle troubleshoot projecten uitvoert in Nederland, het merendeel is mogelijk niet maatgevend voor Nederland (het moet worden beschouwd als steekproef). Ten tweede wordt opgemerkt dat het niet onderzocht is of de fouten zijn ontstaan door "het niet volgen van BRL 12000" of doordat "de werkwijze conform BRL 12000 niet altijd in kwaliteitsverbetering resulteert". Loots heeft niet de processen gecontroleerd, alleen de technische analyse en oplossingen bij probleemprojecten. 

Ons advies aan opdrachtgevers en overheid
U bent als lezer (opdrachtgever, collega, etc.) uiteraard vrij om zelf een keuze te maken, deze paragraaf betreft een advies op basis van onze ervaring. Het advies is, sinds vorig verslag, ongewijzigd. In de afgelopen jaren is onze ervaring (als onafhankelijk adviseur) dat het niets uitmaakt of een bemaling partij wel of niet een BRL 12000 certificaat heeft.  De uitvoering van de regels in de BRL 12000 wordt door veel leden beschouwd als vrijblijvend, hierdoor kan in de praktijk geen waarde worden erkend aan de BRL 12000. Het wordt aanbevolen om als opdrachtgever/adviseur ten hoogste te vermelden dat gewerkt moet worden conform de BRL 12000.

Reactie van SIKB
Vanuit Loots hebben we ook eenmaal geparticipeerd (29 januari, 2017) in een  intern overleg ten aanzien van verbetering van de SIKB (daarnaast zijn we regelmatig bij presentaties). Onze praktijkervaring is gedeeld, we hebben duidelijk aangegeven dat er BRL 12000 leden zijn welke slechts voor een deel werken conform certificering en dat bij ons veel probleemprojecten door leden zijn uitgevoerd.
De SIKB heeft aangegeven de zorgen te begrijpen, ook hoopt de SIKB dat de ervaring van Loots ten aanzien van de BRL 12000 in de toekomst zal verbeteren.

Toekomstvisie
De intentie in 2009 was duidelijk, evenals de toegevoegde waarde van een kwaliteitsverbetering. In de tussentijd zijn er verschillende partijen lid geworden en ook een aantal partijen hebben zich gedistantieerd (wegens afkeur) van de SIKB BRL 12000. De feedback van de leden van de BRL 12000 zijn uiteindelijk maatgevend voor de inhoud en de kwaliteitsverbetering, ofwel de leden spelen een belangrijke rol. Het gedogen van afwijken van de regels in de BRL, de inhoud van de BRL en daardoor het aantal toekomstige probleemprojecten zal naar mijn inzicht maatgevend zijn voor de toekomst en bestaansrecht van de BRL 12000 serie.

Vooralsnog wordt Loots niet lid van de SIKB, tenslotte zijn we van mening dat de BRL 12000 niet noodzakelijk is voor een succesvol bemaling project, dit geldt voor de uitvoering maar ook voor de "bemalingsadvies BRL". U bent echter zelf vrij om te oordelen op basis van eigen ervaring. Mochten er verdere ontwikkelingen zijn, dan kunt u dat lezen op onze website.
Lees meer »

[project] Bemalingsadvies bodemsanering en aanleg Tafelconstructie Zuidblok Uithoflijn

In opdracht van BAM Infraconsult is een bemalingsadvies opgesteld voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden onder de grondwaterstand nabij het centraal station van Utrecht. Bij dit project was het belangrijk om passende maatregelen te vinden ten aanzien van diverse bodemverontreinigingen.
Lees meer »

[project] Qatar Lusail Commercial Boulevard

Part of one of the largest commercial projects in the Middle east, once completed. Plan length 890 m, plan width 73 m. Groundwater lowering > 10 m. Loots Groundwater International was hired by HydroServ for construction dewatering engineering.
Lees meer »

[project] rioolvervanging Hoefblad Hoorn

In opdracht van de gemeente Hoorn is een bemalingsadvies opgesteld voor de rioolvervanging Hoefblad.
Lees meer »