spanningsbemaling Valeriusplein Amsterdam

jun 26, 2018 0 comments
Eind 2015 kreeg Loots Grondwatertechniek de vraag van Crux Engineering of de tweelaags parkeergarage uitgevoerd kon worden met een spanningsbemaling. Dit was een alternatief welke door De Nijs was aangedragen bij de opdrachtgever. Op dat moment was het niet zeker of dit mogelijk was op deze locatie met veel oude waardevolle bebouwing rondom, daarom is gekozen om een uitgebreide pompproef uit te voeren ter bepaling van de eigenschappen van diverse bodemlagen. De uitkomst van de pompproef was positief. De pompproef gaf een duidelijk antwoord en in de praktijk blijkt dat de verhanglijn en debiet goed overeenkomt met de voorspelling.
In 2016-2017 is (meer dan) een jaar elk uur gemeten in de omgeving rondom de bouwput zonder dat de bemaling was gestart, dit gaf veel informatie over de wijze waarop de grondwaterstand van 'nature' beweegt.
In 2017-2018 zijn de bemalingswerkzaamheden opgestart en onlangs kon de spanningsbemaling worden uitgeschakeld en zal er (met nog wel een freatische bemaling) verder gebouwd worden. De uitvoeringsfase werkt Loots in opdracht van hoofdaannemer De Nijs. De (spannings)bemaling is uitgevoerd door Mos Grondwatertechniek. De constructeur is Duyts bouwconstructies.

Door Loots uitgevoerd:

 • - bemalingsadvies;
 • - overleg met omgeving en bevoegd gezag;
 • - ontwerp monitoring;
 • - begeleiding monitoring aannemer;
 • - ontwerp pompproef;
 • - verzorgen meldingen en vergunningen pompproef;
 • - controle pompproef in het veld;
 • - analyse pompproef;
 • - controle bemaler in het veld (werkwijze);
 • - controle bemalingsplan aannemer;
 • - aanleveren input voor zettingsberekening Crux;
 • - geohydrologisch onderzoek (barri√®reberekening);
 • - verzorgen meldingen en vergunningen.

Related Posts

{{posts[0].title}}

{{posts[0].date}} {{posts[0].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[1].title}}

{{posts[1].date}} {{posts[1].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[2].title}}

{{posts[2].date}} {{posts[2].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[3].title}}

{{posts[3].date}} {{posts[3].commentsNum}} {{messages_comments}}

Popular Posts

[tool] Grondwaterstanden Nederland - online grondwatermeetnetten

Voordat geadviseerd wordt om een peilbuis te laten plaatsen, kijkt LootsGWT alt…

Hoeveel kost een bronbemaling?

Voorbereidingskosten bemalingsadvies en/of bemalingsplan, kosten vanaf € 350,-…

[tool] Omgevingswet - Lozingskosten grondwater in een oppervlaktewaterlichaam

De lozingskosten van grondwater in oppervlaktewater (2024) zijn in de onderstaa…

Over ons

Inmiddels heeft de vierde generatie Loots (Erik en Wouter) het stokje overgenom…

Les uit geschiedenis van bemalen in (pre)historie

Met een sjadoef (zie figuur hierboven) of simpelweg open bemaling (graven van…

Disclaimer

Fouten, vergissingen, druk- en zetfouten binden ons niet. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van Loots Grondwatertechniek website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de voor Loots Grondwatertechniek gepubliceerde internetsite of overige publicaties Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke internetsites of bronnen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Loots Grondwatertechniek website. De gegevens op onze website en van onze publicatie kunnen ten alle tijden zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Loots Grondwatertechniek worden gewijzigd.