Doorlatendheidsmetingen met Aardvark ten behoeve van ontwerp infiltratie van water in de bodem

mei 4, 2018 0 comments
Infiltreren is duurzaam en kan zelfs overbelasting van riolering en wateroverlast reduceren. Loots Grondwatertechniek heeft een aantal infiltratieadviezen opgesteld, daarbij is gebruik gemaakt van doorlatendheidsmetingen (constant head) met behulp van Aardvark. Het veldwerk was uitgevoerd door Kwinfra.

Waarom een doorlatendheidsmeting uitvoeren?
Het is mogelijk te ontwerpen zonder doorlatendheidsmetingen. Wat de geohydroloog dan zal doen is voorzichtig het opnamevermogen van de bodem inschatten. Hierdoor zal de infiltratievoorziening groter (dan theoretisch) noodzakelijk worden uitgevoerd.

Wat is k-waarde of k-waarde meting?
De k-waarde is de doorlatendheid van de bodem, een hoger getal betekent een betere doorlatendheid. Een bron zal bij een hogere k-waarde meer water geven, of een infiltratievoorziening zal sneller infiltreren bij een hogere k-waarde.

Aardvark?
Bij sommige projecten is er sprake geweest van foutief uitgevoerde doorlatendheidsmetingen waardoor het veldwerk nagenoeg geen toegevoegde waarde had. Bij Loots is er een positieve ervaring met doorlatendheidsmetingen met beulp van Aardvarc.

Zijn er ook nadelen bij infiltreren?
Water in de bodem infiltreren is niet zonder nadelen. Zo zal de grondwaterstand rondom infiltratievelden stijgen. Met name het realiseren van infiltratievoorzieningen tussen bestaande bebouwing moet goed worden onderzocht. Tenslotte is het niet de bedoeling dat infiltreren zorgt voor wateroverlast.


Related Posts

{{posts[0].title}}

{{posts[0].date}} {{posts[0].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[1].title}}

{{posts[1].date}} {{posts[1].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[2].title}}

{{posts[2].date}} {{posts[2].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[3].title}}

{{posts[3].date}} {{posts[3].commentsNum}} {{messages_comments}}

Popular Posts

[tool] Grondwaterstanden Nederland - online grondwatermeetnetten

Voordat geadviseerd wordt om een peilbuis te laten plaatsen, kijkt LootsGWT alt…

Hoeveel kost een bronbemaling?

Voorbereidingskosten bemalingsadvies en/of bemalingsplan, kosten vanaf € 350,-…

[tool] Omgevingswet - Lozingskosten grondwater in een oppervlaktewaterlichaam

De lozingskosten van grondwater in oppervlaktewater (2024) zijn in de onderstaa…

Over ons

Inmiddels heeft de vierde generatie Loots (Erik en Wouter) het stokje overgenom…

Les uit geschiedenis van bemalen in (pre)historie

Met een sjadoef (zie figuur hierboven) of simpelweg open bemaling (graven van…

Disclaimer

Fouten, vergissingen, druk- en zetfouten binden ons niet. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van Loots Grondwatertechniek website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de voor Loots Grondwatertechniek gepubliceerde internetsite of overige publicaties Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke internetsites of bronnen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Loots Grondwatertechniek website. De gegevens op onze website en van onze publicatie kunnen ten alle tijden zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Loots Grondwatertechniek worden gewijzigd.