Wat is het verschil tussen open bemaling en bronbemaling?

mrt 23, 2021 0 comments

Open bemaling: hierbij wordt de pomp (eventueel met behulp van drains) in het laagste punt van de ontgraving gezet (vaak in een pompputje). Open bemaling is de  goedkoopste bemalingsmethode en heeft de minste invloed op omgeving. Een open bemaling is niet in staat altijd een veilige droge ontgraving te realiseren.

Bronbemaling: het verzamelbegrip voor onttrekken grondwater uit ondergrondse geplaatste geperforeerde buizen (filters/drains) met een bovengrondse pomp (plunjerpomp). Ook een bronbemaling is niet in staat altijd een veilige droge ontgraving te realiseren.

Verschillen:

  • Bij de open bemaling loopt het grondwater naar een "open" verzamelpunt (pompputje) onderin de ontgraving. Vaak worden drains aangelegd welke leeglopen in dit "open" verzamelpunt. Bij een bronbemaling is er geen open verzamelpunt. In het "open" verzamelpunt staat een pomp (vaak klokpomp met vlotter) welke het grondwater onttrekt; 
  • De bovengrondse pomp zuigt aan drains/filters, hierdoor wordt grondwater onttrokken. Een open bemaling zuigt niet aan drains/filters;
  • Open bemaling is een trager bemalingssysteem, het duurt wat langer om de grondwaterstand te verlagen. Drainagezand en het aantal drains moet ook van goede kwaliteit zijn om bij hevige regen droge voeten te houden. Bij bronbemaling gaat (door grote onderdruk) meer onttrekken per m1 drain en kan hierdoor met minder drains hetzelfde resultaat halen;
  • Bronbemaling pompen zijn duurder (aanschaf, huur, energieverbruik), een goed ontworpen open bemaling zal bij een langer lopend project kostenbesparend zijn;
  • Een open bemaling is storingsgevoeliger, daardoor vraagt een open bemaling meer van de medewerkers dan een bronbemaling. Goede ervaren grondwerkers kunnen enorm veel met open bemaling;
  • Bij toepassen open bemaling moet het "open verzamelpunt" tijdens de ontgravingsdiepte steeds naar beneden verplaatst worden. De grondwerker zal dus een plan moeten hebben waar het verzamelpunt naartoe zal verplaatsen elke ontgravingsslag. Nadat het verzamelpunt verlaagd is moet de open bemaling tijd krijgen om de grondwaterstand te verlagen. Het ontgraven duurt vaak langer bij toepassen open bemaling, want bij bronbemaling kan de grondwaterstand bij geschikte bodem in één slag meteen naar de gewenste diepte verlaagd worden;
  • In slecht doorlatende bodem (klei en veen) is een open bemaling veel succesvoller dan bronbemaling. Een bronbemaling faalt in dit soort bodem vaak doordat bronnen/drains dichtslaan in klei en veen.

Reacties

Related Posts

{{posts[0].title}}

{{posts[0].date}} {{posts[0].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[1].title}}

{{posts[1].date}} {{posts[1].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[2].title}}

{{posts[2].date}} {{posts[2].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[3].title}}

{{posts[3].date}} {{posts[3].commentsNum}} {{messages_comments}}

Popular Posts

[tool] Grondwaterstanden Nederland - online grondwatermeetnetten

Voordat geadviseerd wordt om een peilbuis te laten plaatsen, kijkt LootsGWT alt…

Hoeveel kost een bronbemaling?

1 Voorbereidingskosten bemalingsadvies en/of bemalingsplan, kosten vanaf € 350…

Werkvoorbereiding bemaling: Bemalingsadvies of bemalingsplan, wat moet je nu hebben?

Wanneer heb je een bemalingsadvies nodig? Dit is nodig wanneer je geen ruimte …

[tool] Bronbemaling - bronbemaler in de buurt zoeken

Bent u op zoek naar een bronbemaler?  We hebben voor u ruim 41 bronbemalingsbed…

[tool] Omgevingswet - Lozingskosten grondwater in een oppervlaktewaterlichaam

De lozingskosten van grondwater in oppervlaktewater (2024) zijn in de onderstaa…

Disclaimer

Fouten, vergissingen, druk- en zetfouten binden ons niet. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van Loots Grondwatertechniek website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de voor Loots Grondwatertechniek gepubliceerde internetsite of overige publicaties Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke internetsites of bronnen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Loots Grondwatertechniek website. De gegevens op onze website en van onze publicatie kunnen ten alle tijden zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Loots Grondwatertechniek worden gewijzigd.