ervaring met BRL 12000 [update]

Sinds begin 2009 is het SIKB bezig om een certificering te creëren (BRL 12000) met als doel kwaliteitsverbetering van bronbemaling, hierbij zijn alle partijen betrokken (bevoegd gezag, adviseurs, bemalingsaannemers en Gasunie). Eind 2013 hebben we een verslag gemaakt van antwoorden welke het SIKB gaf op onze vragen tijdens een presentatie, daarnaast onze visie ten aanzien van de BRL 12000. Er is onlangs een update geweest van de BRL, we hebben ook wat ervaring met de BRL erbij, dus bij deze een nieuw artikel.

Ervaring als onafhankelijk adviseur met de BRL 12000 bemalingen in afgelopen jaren
Loots Grondwatertechniek voert per jaar een aantal troubleshooting klussen uit. Deze klussen betreffen vaak grondwaterproblematiek ten gevolge van de bemaling.
We hebben een analyse uitgevoerd bij deze troubleshooting projecten door foutieve bemaling, daaruit blijkt dat het merendeel van de bemalers op de probleemprojecten BRL 12000 gecertificeerd was op dat moment. Ook is duidelijk dat geen een van de "BRL 12000 - bemalers" de BRL strikt uitvoert (geldt ook bij projecten met positief resultaat).
Opgemerkt wordt dat Loots Grondwatertechniek niet alle troubleshoot projecten uitvoert in Nederland, het merendeel is mogelijk niet maatgevend voor Nederland (het moet worden beschouwd als steekproef). Ten tweede wordt opgemerkt dat het niet onderzocht is of de fouten zijn ontstaan door "het niet volgen van BRL 12000" of doordat "de werkwijze conform BRL 12000 niet altijd in kwaliteitsverbetering resulteert". Loots heeft niet de processen gecontroleerd, alleen de technische analyse en oplossingen bij probleemprojecten. 

Ons advies aan opdrachtgevers en overheid
U bent als lezer (opdrachtgever, collega, etc.) uiteraard vrij om zelf een keuze te maken, deze paragraaf betreft een advies op basis van onze ervaring. Het advies is, sinds vorig verslag, ongewijzigd. In de afgelopen jaren is onze ervaring (als onafhankelijk adviseur) dat het niets uitmaakt of een bemaling partij wel of niet een BRL 12000 certificaat heeft.  De uitvoering van de regels in de BRL 12000 wordt door veel leden beschouwd als vrijblijvend, hierdoor kan in de praktijk geen waarde worden erkend aan de BRL 12000. Het wordt aanbevolen om als opdrachtgever/adviseur ten hoogste te vermelden dat gewerkt moet worden conform de BRL 12000.

Reactie van SIKB
Vanuit Loots hebben we ook eenmaal geparticipeerd (29 januari, 2017) in een  intern overleg ten aanzien van verbetering van de SIKB (daarnaast zijn we regelmatig bij presentaties). Onze praktijkervaring is gedeeld, we hebben duidelijk aangegeven dat er BRL 12000 leden zijn welke slechts voor een deel werken conform certificering en dat bij ons veel probleemprojecten door leden zijn uitgevoerd.
De SIKB heeft aangegeven de zorgen te begrijpen, ook hoopt de SIKB dat de ervaring van Loots ten aanzien van de BRL 12000 in de toekomst zal verbeteren.

Toekomstvisie
De intentie in 2009 was duidelijk, evenals de toegevoegde waarde van een kwaliteitsverbetering. In de tussentijd zijn er verschillende partijen lid geworden en ook een aantal partijen hebben zich gedistantieerd (wegens afkeur) van de SIKB BRL 12000. De feedback van de leden van de BRL 12000 zijn uiteindelijk maatgevend voor de inhoud en de kwaliteitsverbetering, ofwel de leden spelen een belangrijke rol. Het gedogen van afwijken van de regels in de BRL, de inhoud van de BRL en daardoor het aantal toekomstige probleemprojecten zal naar mijn inzicht maatgevend zijn voor de toekomst en bestaansrecht van de BRL 12000 serie.

Vooralsnog wordt Loots niet lid van de SIKB, tenslotte zijn we van mening dat de BRL 12000 niet noodzakelijk is voor een succesvol bemaling project, dit geldt voor de uitvoering maar ook voor de "bemalingsadvies BRL". U bent echter zelf vrij om te oordelen op basis van eigen ervaring. Mochten er verdere ontwikkelingen zijn, dan kunt u dat lezen op onze website.