Geohydrologisch advies

jul 2, 2013 0 comments
Voor grondwatervraagstukken (wateroverlast, teveel of te weinig grondwater, ontwerp woonwijk, grondwaterbeheer, grondwatermeetnetten, WKO, etc.) bieden we geohydrologisch advies. Bijvoorbeeld bieden we oplossingen aansluitend op artikel 3.6 van de Waterwet, gemeentelijk zorgplicht grondwater. Zoekt u grondwater expertise dan helpen we u graag.
Grondwaterstand berekend aan de hand van boezempeil
Bepalen k-waarde zand (ook genoemd kD-waarde, doorlatendheid en transmissiviteit) is een van de geohydrologische advies berekeningen die Loots Grondwatertechniek kan leveren voor de opdrachtgever, eventueel inclusief geohydrologisch veldwerk.
geohydrologisch drainage advies begraafplaats
Drainageberekening - geohydrologisch advies begraafplaats
Ook geohydrologisch advies voor: bepalen stromingsrichting en -snelheid grondwater, verplaatsing verontreinigingen, stuwing grondwater, ondergrondse watergang berekenen, barrière berekening, etc.

Bij opstellen van geohydrologisch advies zijn de volgende normen van toepassing:
  • -Eurocode 7 Geotechnisch ontwerp, NEN 9997-1+C1, Geotechnisch ontwerp van constructies

Popular Posts

Omgevingswet - Wanneer is de bemaling vergunningsplichtig?

Eerst moet bepaald worden welk waterschap/hoogheemraadschap bevoegd gezag is …

Grondwaterstanden Nederland - online grondwatermeetnetten

Voordat geadviseerd wordt om een peilbuis te laten plaatsen, kijkt LootsGWT alt…

Omgevingswet - Maas in de wet bij lozing grondwater?

Na het bestuderen van alle nieuwe regels begin 2024 valt het volgende op. Emiss…

Bronbemaling met de nieuwe omgevingswet

De omgevingswet betekent een nieuw tijdperk. Het is geen kopie van de oude wetg…

Bronbemaling kosten in een overzicht

Voorbereidingskosten bemalingsadvies en/of bemalingsplan, kosten vanaf € 350,-…

Disclaimer

Fouten, vergissingen, druk- en zetfouten binden ons niet. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van Loots Grondwatertechniek website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de voor Loots Grondwatertechniek gepubliceerde internetsite of overige publicaties Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke internetsites of bronnen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Loots Grondwatertechniek website. De gegevens op onze website en van onze publicatie kunnen ten alle tijden zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Loots Grondwatertechniek worden gewijzigd.