Doorlatendheidsmetingen met Aardvark ten behoeve van ontwerp infiltratie van water in de bodem

Infiltreren is duurzaam en kan zelfs overbelasting van riolering en wateroverlast reduceren. Loots Grondwatertechniek heeft een aantal infiltratieadviezen opgesteld, daarbij is gebruik gemaakt van doorlatendheidsmetingen (constant head) met behulp van Aardvark. Het veldwerk was uitgevoerd door Kwinfra.

Waarom een doorlatendheidsmeting uitvoeren?
Het is mogelijk te ontwerpen zonder doorlatendheidsmetingen. Wat de geohydroloog dan zal doen is voorzichtig het opnamevermogen van de bodem inschatten. Hierdoor zal de infiltratievoorziening groter (dan theoretisch) noodzakelijk worden uitgevoerd.

Wat is k-waarde of k-waarde meting?
De k-waarde is de doorlatendheid van de bodem, een hoger getal betekent een betere doorlatendheid. Een bron zal bij een hogere k-waarde meer water geven, of een infiltratievoorziening zal sneller infiltreren bij een hogere k-waarde.

Aardvark?
Bij sommige projecten is er sprake geweest van foutief uitgevoerde doorlatendheidsmetingen waardoor het veldwerk nagenoeg geen toegevoegde waarde had. Bij Loots is er een positieve ervaring met doorlatendheidsmetingen met beulp van Aardvarc.

Zijn er ook nadelen bij infiltreren?
Water in de bodem infiltreren is niet zonder nadelen. Zo zal de grondwaterstand rondom infiltratievelden stijgen. Met name het realiseren van infiltratievoorzieningen tussen bestaande bebouwing moet goed worden onderzocht. Tenslotte is het niet de bedoeling dat infiltreren zorgt voor wateroverlast.