Projecten: bemalingsplan Waddinxveen en Montfoort

Het bemalingsplan is een document waarin wordt samengevat hoe de bemaling uitgevoerd moet worden. Meestal wordt het bemalingsplan opgesteld na het bemalingsadvies (waarin de nadruk ligt op onderzoek naar risico's en wetgeving omtrent bemalen).

Het bemalingsplan is voor opdrachtgevers die in het voortraject meer willen weten met betrekking tot de bemaling (naast debiet en wetgeving). Opdrachtgevers die bijvoorbeeld willen weten welke pompen en bemalingsputten toegepast moeten worden, benodigde periode om grondwaterstand(en) te verlagen, energieverbruik bemalingsinstallatie, etc.
bemalingsplan tekening
Bemalingssysteem Waddinxveen, spanningsbemaling in combinatie met open bemaling

Het bemalingsplan van Loots Grondwatertechniek heeft de volgende opbouw:

1) Inleiding

bemalingsplan veiligheid risico debiet monitoren risico veiligheid gezondheid
Bemalingssysteem Montfoort, bronbemaling
2) Situatieanalyse 
 • projectinformatie 
 • schematische grondopbouw 
 • bemaling, verlagingen en prognose debiet op basis van bemalingsadvies)
3) Ontwerp bemalingssysteem* 
 • Afmeting bemalingsputten
 • Plaatsing bemalingsputten
 • Uitvoering plaatsen en verwijderen bemaling
 • Maatregelen lozingen
 • Capaciteit pompen (benodigde opvoerhoogte, maximaal en gemiddeld debiet, verbruik, type pomp)
 • Benodigde tijd om verlaging te realiseren
4) Monitoring
 • Advies met betrekking tot monitoren van grondwaterstanden (indien nodig)
5) Veiligheid en gezondheid
 • Werkzaamheden bemaling, arborisico's, gevolgen, maatregelen
6) Tekening bemalingsinstallatie (bovenaanzicht)

*Het ontwerp van het bemalingssysteem en monitoring wordt gemaakt aan de hand van een risicoanalyse + kostenberekening. Opdrachtgever kan ook overige prioriteiten aangeven naast kosten en risico (bijvoorbeeld milieu/energieverbruik, toepassen specifieke pompen, etc.). 

Ook wordt het bemalingsplan gebruikt als bijlage bij het indienen ten behoeve van Waterwet melding / vergunning onttrekken en lozingen grondwater.