Design & construct bemaling en/of bouwput

jun 8, 2016 0 comments

Bij een tender, UAV-GC of projecten met EMVI score ondersteuning op het gebied van bemalingen door een expert.

De mogelijkheden zijn vaak onbegrensd in een ontwerpstadium als de hoofdaannemer de onderaannemers vraagt mee te denken. De praktijk is echter ook een onderaannemer welke de grondwaterbeheersing uitvoert maar de risico's niet kan/gaat dragen.

Een retourbemaling functioneert niet, de bouwput wordt niet droog of is instabiel. Of er ontstaat schade aan de omgeving. Dit komt vaker voor dan gewenst, de faalkosten stijgen exponentieel naarmate de oplossing niet gevonden wordt.

Loots Grondwatertechniek is bekend voor support aan hoofdaannemers welke problemen hebben. Ook is Loots Grondwatertechniek de partner tijdens de ontwerpfase van een werk:
  • Het creëren van realistische uitgangspunten in de ontwerpfase zodat het project in de praktijk gemaakt kan worden;
  • Het onderzoeken van de wensen van de opdrachtgever, haalbaarheid en effectiviteit maatregelen.
Neem contact op voor de mogelijkheden.

Algemeen over bemalingsadvies

Popular Posts

[tool] Grondwaterstanden Nederland - online grondwatermeetnetten

Voordat geadviseerd wordt om een peilbuis te laten plaatsen, kijkt LootsGWT alt…

Hoeveel kost een bronbemaling?

1 Voorbereidingskosten bemalingsadvies en/of bemalingsplan, kosten vanaf € 350…

PFAS uit het grondwater halen (met zo min mogelijk actief kool verbruik) in Australië

onder andere brandblusmiddelen met PFAS hebben grote verontreinigingen veroorza…

[tool] Bronbemaling - bronbemaler in de buurt zoeken

Bent u op zoek naar een bronbemaler? We hebben voor u ruim 60 bronbemaling bedr…

[tool] Omgevingswet - Wanneer is de bemaling vergunningsplichtig?

Eerst moet bepaald worden welk waterschap/hoogheemraadschap bevoegd gezag is …

Disclaimer

Fouten, vergissingen, druk- en zetfouten binden ons niet. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van Loots Grondwatertechniek website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de voor Loots Grondwatertechniek gepubliceerde internetsite of overige publicaties Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke internetsites of bronnen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Loots Grondwatertechniek website. De gegevens op onze website en van onze publicatie kunnen ten alle tijden zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Loots Grondwatertechniek worden gewijzigd.