Kaderrichtlijn Water (KRW) en bronbemaling, wat kunnen we verwachten?

mrt 5, 2024 0 comments

 

KRW is een Europese afspraak waarbij de kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater in 2027 moet voldoen aan de norm. Als we kijken naar de huidige situatie dan:

Het blijkt dat (KRW) overschrijdingen in het grondwater niet zomaar verdwijnen (ook niet na meer dan 20 jaar na akkoord KRW). Grondwater stroomt zeer langzaam en veel stoffen hebben ook nog retardatie (vertraagde stroomsnelheid). Het moment dat het grondwater voldoet aan KRW overal in Nederland zal nog tientallen tot meer dan honderden jaren duren is de verwachting.

Ten aanzien van tijdelijke bronbemaling wordt op dit moment nagedacht over beleid. De overheid heeft met name ingezet de grootste oorzaken aan te pakken vanaf het begin en dat zijn zeker geen tijdelijke bronbemalingen. Een aanpak waarbij van grote naar kleine problemen wordt gewerkt. Echter bronbemaling lijkt nu toch ook aan de beurt te komen, details zijn niet bekend er wordt nu over nagedacht en gesproken.

Op een locatie waar het grondwater niet aan de KRW norm voldoet, daar is een tijdelijke bronbemaling een kans
Bij een tijdelijke bronbemaling wordt met relatief zeer grote snelheid het grondwater onttrokken.
De kans ontstaat wanneer het grondwater (welke niet voldoet aan KRW richtlijn) onttrokken wordt uit de bodem. Op deze wijze draagt tijdelijke bronbemaling bij aan de KRW doelstelling te halen. De tijdelijke bronbemaling kan dus met name wat betreft grondwaterkwaliteit iets versneld verbeteren. 

Drie methoden zijn beschreven, gesorteerd van makkelijk uitvoerbaar naar complex uitvoerbaar:
  • Methode 1: lozing combineren met neerslagoverschot De meest uitvoerbare werkwijze is het grondwater (welke niet voldoet aan KRW richtlijn) te lozen in oppervlaktewater (of riool) op een gunstig moment. Wat is een gunstig moment? Dat is wanneer de stroomsnelheid in oppervlaktewater goed is, dat is buiten het groeiseizoen wanneer in Nederland altijd een neerslagoverschot is. Na het uitvoeren van een immissietoets (welke LootsGWT nu al soms toepast) zal vaak blijken dat deze lozingsroute goed mogelijk is zonder andere maatregelen. Dit is in de bovenstaande figuur de groene pijl naar rechts;
  • Methode 2: lozing combineren met waterzuivering Voordat het grondwater geloosd wordt, zal het grondwater gezuiverd worden zodat het voldoet aan de KRW richtlijn. Waterzuiveringen zijn relatief kostbare objecten, maar dit maakt het wel mogelijk ten alle tijden te kunnen bemalen en lozen (ook wanneer er nauwelijks doorstroming is in oppervlaktewater). Dit is in de bovenstaande figuur de groene pijl naar rechts, wel moet er tussen de groene pijl nog een waterzuiveringsinstallatie geplaatst worden;
  • Methode 3: het grondwater zuiveren en daarna retourneren Voordat het grondwater geretourneerd wordt zal het grondwater gezuiverd worden zodat het voldoet aan de KRW richtlijn. Waterzuiveringen en retourbemalingen zijn relatief kostbare objecten, daarbij is er technisch gezien vaak een probleem. Bij toepassing van waterzuivering veranderd vaak het redoxpotentiaal van het grondwater. Wanneer dit grondwater met gewijzigd redoxpotentiaal wordt geretourneerd zullen retourbronnen verstopt raken (redox-reactie). Dit is in de bovenstaande figuur de groene pijl naar links, wel moet er tussen de groene pijl nog een waterzuiveringsinstallatie geplaatst worden.

Reacties

Related Posts

{{posts[0].title}}

{{posts[0].date}} {{posts[0].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[1].title}}

{{posts[1].date}} {{posts[1].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[2].title}}

{{posts[2].date}} {{posts[2].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[3].title}}

{{posts[3].date}} {{posts[3].commentsNum}} {{messages_comments}}

Popular Posts

[tool] Grondwaterstanden Nederland - online grondwatermeetnetten

Voordat geadviseerd wordt om een peilbuis te laten plaatsen, kijkt LootsGWT alt…

Hoeveel kost een bronbemaling?

Voorbereidingskosten bemalingsadvies en/of bemalingsplan, kosten vanaf € 350,-…

Wat is een spanningsbemaling?

Beschouw de ontgraving als een vrachtschip vol zand; de bodem van het schip ver…

[tool] Bronbemaling - bronbemaler in de buurt zoeken

Bent u op zoek naar een bronbemaler? We hebben voor u ruim 60 bronbemaling bedr…

[tool] Omgevingswet - Wanneer is de bemaling vergunningsplichtig?

Eerst moet bepaald worden welk waterschap/hoogheemraadschap bevoegd gezag is …

Disclaimer

Fouten, vergissingen, druk- en zetfouten binden ons niet. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van Loots Grondwatertechniek website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de voor Loots Grondwatertechniek gepubliceerde internetsite of overige publicaties Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke internetsites of bronnen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Loots Grondwatertechniek website. De gegevens op onze website en van onze publicatie kunnen ten alle tijden zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Loots Grondwatertechniek worden gewijzigd.