[tool] Overzicht keur Waterschappen met betrekking tot bronbemaling (Waterwet)

mei 24, 2012 0 comments
Een grondwateronttrekking moet altijd worden gemeld en er mag (zonder vergunning) maximaal 10m³/uur onttrokken worden volgens de Waterwet. Echter is dit bij bronbemaling (voor bouwputten, sleufbemaling, saneringen en andere bouw werkzaamheden) niet altijd het geval! De keur van elk Waterschap is bepalend als het gaat om de eisen omtrent melding en/of vergunning bij bemalen van bouwprojecten.
 
Klik op figuur 1 om het overzicht te bekijken. 

Voorbeeld:
Hoogheemraadschap van Rijnland
Als minder dan 1 m³/uur wordt onttrokken is er geen meldingsplicht. Als er meer dan 150m³/uur
wordt onttrokken dan is er een vergunningsplicht bij bronbemaling / bouwputbemaling. Tussen 1 en 150m³/uur dient u de bemaling te melden.

Lees de disclaimer voordat u gebruik maakt van onze grondwater & bemaling tools.
Figuur 1 - overzicht vergunnings- en meldingsplicht
Waterschappen

Van de volgende waterschappen is opgezocht in de keur wat de eisen zijn met betrekking tot het melden en/of vergunningsaanvraag bij bemalen van een bouwput:

 • Waterschap Aa en Maas
 • Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
 • Waterschap Brabantse Delta
 • Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
 • Hoogheemraadschap van Delfland
 • Waterschap De Dommel
 • Wetterskip Fryslan
 • Waterschap Groot Salland
 • Waterschap Hollandse Delta
 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • Waterschap Hunze en Aa's
 • Waterschap Noordzijlvest
 • Waterschap Peel en Maasvallei
 • Waterschap Reest en Wieden
 • Waterschap Regge en Dinkel
 • Waterschap Rijn en IJssel
 • Hoogheemraadschap van Rijnland
 • Waterschap Rivierenland
 • Waterschap Roer en Overmaas
 • Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard
 • Waterschap Vallei en Eem
 • Waterschap Velt en Vecht
 • Waterschap Veluwe
 • Waterschap Scheldestromen
 • Waterschap Zuiderzeeland

Related Posts

{{posts[0].title}}

{{posts[0].date}} {{posts[0].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[1].title}}

{{posts[1].date}} {{posts[1].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[2].title}}

{{posts[2].date}} {{posts[2].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[3].title}}

{{posts[3].date}} {{posts[3].commentsNum}} {{messages_comments}}

Popular Posts

[tool] Grondwaterstanden Nederland - online grondwatermeetnetten

Voordat geadviseerd wordt om een peilbuis te laten plaatsen, kijkt LootsGWT alt…

Hoeveel kost een bronbemaling?

1 Voorbereidingskosten bemalingsadvies en/of bemalingsplan, kosten vanaf € 350…

PFAS uit het grondwater halen (met zo min mogelijk actief kool verbruik) in Australië

onder andere brandblusmiddelen met PFAS hebben grote verontreinigingen veroorza…

[tool] Bronbemaling - bronbemaler in de buurt zoeken

Bent u op zoek naar een bronbemaler? We hebben voor u ruim 60 bronbemaling bedr…

[tool] Omgevingswet - Wanneer is de bemaling vergunningsplichtig?

Eerst moet bepaald worden welk waterschap/hoogheemraadschap bevoegd gezag is …

Disclaimer

Fouten, vergissingen, druk- en zetfouten binden ons niet. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van Loots Grondwatertechniek website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de voor Loots Grondwatertechniek gepubliceerde internetsite of overige publicaties Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke internetsites of bronnen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Loots Grondwatertechniek website. De gegevens op onze website en van onze publicatie kunnen ten alle tijden zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Loots Grondwatertechniek worden gewijzigd.