Projecten: bemalingsplan Waddinxveen en Montfoort

mrt 5, 2012 0 comments
Het bemalingsplan is een document waarin wordt samengevat hoe de bemaling uitgevoerd moet worden. Meestal wordt het bemalingsplan opgesteld na het bemalingsadvies (waarin de nadruk ligt op onderzoek naar risico's en wetgeving omtrent bemalen).

Het bemalingsplan is voor opdrachtgevers die in het voortraject meer willen weten met betrekking tot de bemaling (naast debiet en wetgeving). Opdrachtgevers die bijvoorbeeld willen weten welke pompen en bemalingsputten toegepast moeten worden, benodigde periode om grondwaterstand(en) te verlagen, energieverbruik bemalingsinstallatie, etc.
bemalingsplan tekening
Bemalingssysteem Waddinxveen, spanningsbemaling in combinatie met open bemaling

Het bemalingsplan van Loots Grondwatertechniek heeft de volgende opbouw:

1) Inleiding

bemalingsplan veiligheid risico debiet monitoren risico veiligheid gezondheid
Bemalingssysteem Montfoort, bronbemaling
2) Situatieanalyse 
 • projectinformatie 
 • schematische grondopbouw 
 • bemaling, verlagingen en prognose debiet op basis van bemalingsadvies)
3) Ontwerp bemalingssysteem* 
 • Afmeting bemalingsputten
 • Plaatsing bemalingsputten
 • Uitvoering plaatsen en verwijderen bemaling
 • Maatregelen lozingen
 • Capaciteit pompen (benodigde opvoerhoogte, maximaal en gemiddeld debiet, verbruik, type pomp)
 • Benodigde tijd om verlaging te realiseren
4) Monitoring
 • Advies met betrekking tot monitoren van grondwaterstanden (indien nodig)
5) Veiligheid en gezondheid
 • Werkzaamheden bemaling, arborisico's, gevolgen, maatregelen
6) Tekening bemalingsinstallatie (bovenaanzicht)

*Het ontwerp van het bemalingssysteem en monitoring wordt gemaakt aan de hand van een risicoanalyse + kostenberekening. Opdrachtgever kan ook overige prioriteiten aangeven naast kosten en risico (bijvoorbeeld milieu/energieverbruik, toepassen specifieke pompen, etc.). 

Ook wordt het bemalingsplan gebruikt als bijlage bij het indienen ten behoeve van Waterwet melding / vergunning onttrekken en lozingen grondwater. 

Reacties

Related Posts

{{posts[0].title}}

{{posts[0].date}} {{posts[0].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[1].title}}

{{posts[1].date}} {{posts[1].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[2].title}}

{{posts[2].date}} {{posts[2].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[3].title}}

{{posts[3].date}} {{posts[3].commentsNum}} {{messages_comments}}

Popular Posts

[tool] Grondwaterstanden Nederland - online grondwatermeetnetten

Voordat geadviseerd wordt om een peilbuis te laten plaatsen, kijkt LootsGWT alt…

Hoeveel kost een bronbemaling?

Voorbereidingskosten bemalingsadvies en/of bemalingsplan, kosten vanaf € 350,-…

[tool] Omgevingswet - Lozingskosten grondwater in een oppervlaktewaterlichaam

De lozingskosten van grondwater in oppervlaktewater (2024) zijn in de onderstaa…

Over ons

Inmiddels heeft de vierde generatie Loots (Erik en Wouter) het stokje overgenom…

Les uit geschiedenis van bemalen in (pre)historie

Met een sjadoef (zie figuur hierboven) of simpelweg open bemaling (graven van…

Disclaimer

Fouten, vergissingen, druk- en zetfouten binden ons niet. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van Loots Grondwatertechniek website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de voor Loots Grondwatertechniek gepubliceerde internetsite of overige publicaties Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke internetsites of bronnen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Loots Grondwatertechniek website. De gegevens op onze website en van onze publicatie kunnen ten alle tijden zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Loots Grondwatertechniek worden gewijzigd.