Tool: Overzicht keur Waterschappen met betrekking tot bronbemaling (Waterwet)

Een grondwateronttrekking moet altijd worden gemeld en er mag (zonder vergunning) maximaal 10m³/uur onttrokken worden volgens de Waterwet. Echter is dit bij bronbemaling (voor bouwputten, sleufbemaling, saneringen en andere bouw werkzaamheden) niet altijd het geval! De keur van elk Waterschap is bepalend als het gaat om de eisen omtrent melding en/of vergunning bij bemalen van bouwprojecten.
 
Klik op figuur 1 om het overzicht te bekijken. 

Voorbeeld:
Hoogheemraadschap van Rijnland
Als minder dan 1 m³/uur wordt onttrokken is er geen meldingsplicht. Als er meer dan 150m³/uur
wordt onttrokken dan is er een vergunningsplicht bij bronbemaling / bouwputbemaling. Tussen 1 en 150m³/uur dient u de bemaling te melden.

Lees de disclaimer voordat u gebruik maakt van onze grondwater & bemaling tools.
Figuur 1 - overzicht vergunnings- en meldingsplicht
Waterschappen

Van de volgende waterschappen is opgezocht in de keur wat de eisen zijn met betrekking tot het melden en/of vergunningsaanvraag bij bemalen van een bouwput:

 • Waterschap Aa en Maas
 • Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
 • Waterschap Brabantse Delta
 • Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
 • Hoogheemraadschap van Delfland
 • Waterschap De Dommel
 • Wetterskip Fryslan
 • Waterschap Groot Salland
 • Waterschap Hollandse Delta
 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • Waterschap Hunze en Aa's
 • Waterschap Noordzijlvest
 • Waterschap Peel en Maasvallei
 • Waterschap Reest en Wieden
 • Waterschap Regge en Dinkel
 • Waterschap Rijn en IJssel
 • Hoogheemraadschap van Rijnland
 • Waterschap Rivierenland
 • Waterschap Roer en Overmaas
 • Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard
 • Waterschap Vallei en Eem
 • Waterschap Velt en Vecht
 • Waterschap Veluwe
 • Waterschap Scheldestromen
 • Waterschap Zuiderzeeland