Overzicht kosten per vervuilingseenheid in 2014 per Waterschap / Hoogheemraadschap

jan 18, 2014 0 comments
Met vervuilingseenheden worden door de Waterschappen/ Hoogheemraadschappen de zuivingskosten (rioolzuivering) en verontreinigingskosten (vaste delen uit oppervlaktewater baggeren) betaald. Privé heeft iedereen te maken met deze kosten, echter bij bronbemaling wordt ook water geloosd op riolering en oppervlaktewater. Deze kosten moet de opdrachtgever van een bronbemaling vaak betalen, dit omdat de regeling vermeld staat in de keur van elk Waterschap/Hoogheemraadschap.Gemiddeld ligt de prijs per vervuilingseenheid op circa € 55,-. De duurste regio is Hoogheemraadschap van Delfland met een tarief van € 92,08 per vervuilingseenheid en de goedkoopste kost minder dan de helft! De goedkoopste regio is Waterschap Rijn en IJssel met een tarief van € 45,17 per vervuilingseenheid.

Het is interessant om te zien wat de kosten zijn per regio, het is wijs als opdrachtgever of aannemer vooraf te bepalen wat u ongeveer zal moeten betalen, het komt voor dat de vervuilingseenheden kosten hoger liggen dan een paar duizend euro voor een project. De vraag is dus, hoe doet Waterschap Rijn en IJssel dat? Voor gratis tips, hints en nieuwsbrieven over bronbemalingen / bouwputbemalingen meld u aan bij info@lootsgwt.com.

Waterschap Aa en Maas €45,96
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht / Waternet €54
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (hogere gronden, buiten natura2000 gebieden) €54 Waterschap Brabantse Delta €52,2 Hoogheemraadschap
De Stichtse Rijnlanden €59,45
Hoogheemraadschap van Delfland €92,08
Waterschap De Dommel €48,12
Wetterskip Fryslan €54,82
Waterschap Groot Salland €51,95
Waterschap Hollandse Delta €49,26
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier €57,21
Waterschap Hunze en Aa's €74,44
Waterschap Noordzijlvest €63,58
Waterschap Peel en Maasvallei €49,35
Waterschap Reest en Wieden €61,74
Waterschap Vechtstromen €49,25
Waterschap Rijn en Ijssel €45,17
Hoogheemraadschap van Rijnland €51,38
Waterschap Rivierenland €54,02
Waterschap Roer en Overmaas €48,52
Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard €56,56
Waterschap Vallei en Veluwe €50,13
Waterschap Scheldestromen €54,18
Waterschap Zuiderzeeland €58

Of wilt u weten wat het tarief is in uw waterschap, stuur gerust vrijblijvend een email met uw gegevens en vraag naar info@lootsgwt.com.

Related Posts

{{posts[0].title}}

{{posts[0].date}} {{posts[0].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[1].title}}

{{posts[1].date}} {{posts[1].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[2].title}}

{{posts[2].date}} {{posts[2].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[3].title}}

{{posts[3].date}} {{posts[3].commentsNum}} {{messages_comments}}

Popular Posts

[tool] Grondwaterstanden Nederland - online grondwatermeetnetten

Voordat geadviseerd wordt om een peilbuis te laten plaatsen, kijkt LootsGWT alt…

Hoeveel kost een bronbemaling?

1 Voorbereidingskosten bemalingsadvies en/of bemalingsplan, kosten vanaf € 350…

PFAS uit het grondwater halen (met zo min mogelijk actief kool verbruik) in Australië

onder andere brandblusmiddelen met PFAS hebben grote verontreinigingen veroorza…

[tool] Bronbemaling - bronbemaler in de buurt zoeken

Bent u op zoek naar een bronbemaler? We hebben voor u ruim 60 bronbemaling bedr…

[tool] Omgevingswet - Wanneer is de bemaling vergunningsplichtig?

Eerst moet bepaald worden welk waterschap/hoogheemraadschap bevoegd gezag is …

Disclaimer

Fouten, vergissingen, druk- en zetfouten binden ons niet. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van Loots Grondwatertechniek website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de voor Loots Grondwatertechniek gepubliceerde internetsite of overige publicaties Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke internetsites of bronnen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Loots Grondwatertechniek website. De gegevens op onze website en van onze publicatie kunnen ten alle tijden zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Loots Grondwatertechniek worden gewijzigd.