Geohydrologisch Onderzoek projecten

dec 18, 2013 0 comments
figuur 1 - schematisch effect door vermindering dikte watervoerende pakket
Wanneer een object in de grond wordt geplaatst onder de grondwaterstand heeft dit invloed op de stroming. Vaak is de snelheid (verhang) van het grondwater dusdanig laag dat geen problemen zullen ontstaan. Toch komt het voor dat bij de aanstroom zijde de opstuwing te groot is en bijvoorbeeld in een regenbui grondwateroverlast is, terwijl voor de kelderbak niks aan de hand was. Ook aan de uitstroom zijde kunnen problemen ontstaan, aan deze zijde zal de grondwaterstand dalen, dit is met name ongewenst voor bijvoorbeeld houten palen fundering of tuinen.

Het onderzoek omvat barrièreberekening, geohydrologisch onderzoek.

Nieuwe kelder (of ondergronds object)
Voor die projecten waarbij de afstand tussen onderkant van de keldervloer en slecht doorlatende laag klein is, wordt aanbevolen om te kijken naar het effect op de grondwaterstroming. Vaak wordt een bemalingsadvies opgesteld voor de tijdelijke bouwputbemaling (uitgangspunt nieuwe kelder). Bij Loots Grondwatertechniek kan de barrièreberekening (effect object op de grondwaterstroming) met het bemalingsadvies 3D model worden uitgevoerd. Dit bespaart startkosten van een model programmeren. Voordeel van het effect vooraf bepalen is dat negatieve effecten meestal voorkomen kunnen worden door kleine maatregelen zonder zeer hoge kosten.

figuur 2 - resultaat berekening effect kelderbak [in m]
Bestaande kelder (of ondergronds object)
Het is mogelijk dat een kelderbak is geplaatst en daarna wordt toch grondwateroverlast ondervonden. Hierbij is het mogelijk te onderzoeken waar de oorzaak ligt. Maatregelen om negatieve effecten te verhelpen zijn er niet altijd, een oplossing is bijvoorbeeld horizontale drains boren onder de kelderbak door.

Als u meer vragen heeft, neem dan contact op met ing. Erik Loots, erik@lootsgwt.com, 06-53392188.

Related Posts

{{posts[0].title}}

{{posts[0].date}} {{posts[0].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[1].title}}

{{posts[1].date}} {{posts[1].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[2].title}}

{{posts[2].date}} {{posts[2].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[3].title}}

{{posts[3].date}} {{posts[3].commentsNum}} {{messages_comments}}

Popular Posts

[tool] Grondwaterstanden Nederland - online grondwatermeetnetten

Voordat geadviseerd wordt om een peilbuis te laten plaatsen, kijkt LootsGWT alt…

Hoeveel kost een bronbemaling?

1 Voorbereidingskosten bemalingsadvies en/of bemalingsplan, kosten vanaf € 350…

PFAS uit het grondwater halen (met zo min mogelijk actief kool verbruik) in Australië

onder andere brandblusmiddelen met PFAS hebben grote verontreinigingen veroorza…

[tool] Bronbemaling - bronbemaler in de buurt zoeken

Bent u op zoek naar een bronbemaler? We hebben voor u ruim 60 bronbemaling bedr…

[tool] Omgevingswet - Wanneer is de bemaling vergunningsplichtig?

Eerst moet bepaald worden welk waterschap/hoogheemraadschap bevoegd gezag is …

Disclaimer

Fouten, vergissingen, druk- en zetfouten binden ons niet. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van Loots Grondwatertechniek website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de voor Loots Grondwatertechniek gepubliceerde internetsite of overige publicaties Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke internetsites of bronnen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Loots Grondwatertechniek website. De gegevens op onze website en van onze publicatie kunnen ten alle tijden zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Loots Grondwatertechniek worden gewijzigd.